menu Menü
Logo Yengi Mecmua

Sahra-yı muhabbetde o divanelerüz kim

Mecnun-ı melametzede en akilimüzdürELEŞTİRİNİN ÜÇ HIRKASI Önceki KALEMİ TUTAN KİM? Sonraki

GÖKDENİZ BAŞ ÇEVİRDİ: FARS ŞİİRİNDE GAZELİN SEYRİ

(Çev. Gökdeniz Baş)

Bu yazı Sirus Şemisa’nın “Seyr-i Gazel der Şi’r-i Farisi” kitabındaki ilk birkaç bölümün küçük bir tercümesidir. Değinmek istediğim konuya ilişkin bazı pasajları çevirmeye çalıştım. Konuyla ilgisi olmadığını düşündüğüm yerleri atladım. Ya da birçok örneği darlık sebebiyle almadım. Bunları “(…)” ile gösterdim.

GAZELİN KELİME ANLAMI

Gazel Arapçada sülasi bir masdar ve isimdir. Kadınlarla flörtleşmek, gençlikten aşktan bahsetmek; kadınların güzelliğini vasfetmek gibi muhtelif anlamlara gelir.

Mu’cemu’l-Me’âyiri Eş’âri’l-Acem’de (s.415) gazel şöyle geçer:

“Gazel kelime anlamı olarak flörtleşmek, kadınlarla yaşanılan aşk macerasını, onların aşkı ile  helak olmayı anlatmak manasına gelir.  Mugazelet ise kadınlarla karşılıklı sevişmek ve oynaşmak anlamındadır. “رجل غزل” derler ki bu kadınların seveceği surette olan, kadınların kendisine yöneleceği adam anlamına gelir. Güzel görünüşü, zarif hareketleri ve tatlı sözleri sayesinde.”

KAVRAMSAL OLARAK GAZEL

Gazel, edebî ıstılahta şiirin türlerinden biridir.  Birkaç beyitten ibaret olan gazel (genelde 7 beyit kadar) vezni bütün beyitlerdeki ikinci mısraların kafiyeli bulunduğu bir türdür. Tabii ilk beytin mısraları da birbirleriyle kafiyeli olmalıdır. Bu tür şiirlere örnek olarak Hafız’ın ve Sadi’nin gazelleri örnek verilebilir. Şair, gazelin son beytinde (makta) genellikle kendi şiir ismini (mahlasını) anar ya da ıstılaha göre “tahallus eder.”

Gazel genellikle sevgilinin güzelliği, vefasızlığı, taş kalpliliği hakkındadır. Aşık, ayrılık hikayesini, çektiği acıları anlatır. Gazel bugünün edebî ıstılahına göre -ki bu anlayış genellikle Sadi ve Hafız’ın şiirlerine göredir- XXIV. yüzyıldan sonra şahsi bir çehre kazanmış; edebî gelişim ve değişim uyarınca değişikliklere uğramıştır.

(…)

 NAĞMELİ ŞİİRLER

Batıdaki araştırmacılar öteden beri şiiri destansı, nağmeli ve diğerleri olarak (bu taksim elbette anlam açısındandır) taksim etmişlerdir. Nağmeli kavramı İngilizcedeki lyric kelimesinin karşılığıdır. Lyra Latin ve Frenk dillerinde “rûd”a benzeyen bir çeşit sazın ismidir. Antik Yunan’da müzikle birlikte okunan şiirlere nağmeli yani lirik şiir denirdi. Erato, lirik şiir ve ilham tanrısı elinde gitar ile tasvir edilmiştir.

İran’da da öteden beri şiir müzikle birlikteydi. Esasen İslam’dan önce de şairlik, şarkıcılık ve müzisyenlik birbiriyle birlikteydi. Bu durum İslam’dan sonraki birkaç asırda da devam etti. Şair, memduhun meclislerinde kendi şiirlerini, sazla birlikte, güzel sesiyle okurdu. Şairlerden bazısı kendini çalgıcı da bilirdi, Rûdekî şöyle demiştir:

Rûdekî eline çengi aldı ve çaldı

İçki içen ise gazel okumaya başladı

Ferruhî de kendi şiirini sazla söyleyen şairlerdendi. Şöyle diyor:

Gah diyorsun ki gel ve çal

Gah diyorsun ki gel de oku

Ben gazelle bu iltifata ulaştım

Ben övmekle bu ihsana eriştim

Şairler kendi şiirlerini meclislerde okusunlar diye güzel sesli kişileri yanlarında getirirlerdi. Bu kişilere “ravi” denirdi. Ravi ismi Rûdekî’de “Mec”(?) olmuştur:

Ey mec (?) sen şimdi benim şiirimi ezberle ve oku

Nizami de Tuğrul Şah’ın meclisinde kendi ravisini yanında getirmiştir:

Ravi içeri girip de övgüyle bir şiir okuyunca

Yer tamamen altın ve gümüşle doldu

Sözümü Husrev dinlediğinde

Ağzının tatlılığıyla içki içti

 GAZEL VE MUSİKİ

İşaret edildiği üzere eski zamanlardan beri aşıkane şiir, musiki ile beraber icra edilirdi. Bahsettiğimiz üzere İslam’dan önceki devirlerde de bu durum vaki idi. “Husrevanî” denilen şiirler Barbed tarafından, sazla birlikte, Husrev-pervîz için söylenen şiirlerdi. Barbed ve Nekîsâ, Sasani dönemindeki hanyâgerlerdi. Hanyager ise kendi şiiri müzikle beraber ezgili biçimde okuyan şair demektir. Barbed Şebdîz’in ölümünü bu şekilde Hüsrev’e ulaştırmıştır.

 Şerif Mücellidî-i Gürgânî şöyle demiştir:

Bu cihanın nimetlerinden birkaçı

Al-i Sasan’dan ve Saman’dan kalmıştır

Rûdekî’nin övgüsü kaldı onlardan

Barbed’in övgü dolu ezgileri ve destan

İncelendiğinde Samanî şairlerinden Rûdekî ve Sasanî şairlerinden Barbed zikredilmiştir.

(…)Yukarıdaki bölümlerden anlaşılıyor ki gazelden maksat yüksek ihtimalle “ezgili okunan şiir” anlamında kullanılıyor; muayyen bir tür olarak gazel anlamında değil. Aşağıdaki beyitte ise iki anlamıyla kullanılmıştır

Aşkın sesi olan Şirazlı Hafız’ın gazellerini Hicaz ve Irak makamında söylemişler. Bu sebepten gazel (ezgili aşıkane şiir) çoğu kez “söylemek” fiili ile “okumak” manasında kullanılmıştır:

Cılız Osman Şihabuddin geldi

Gazel oku bana defalarca

Bu yüzdendir ki bazı sözlüklerde  “gazelsera” (gazel söyleyen) kelimesini şarkıcı olarak açıklamışlardır. Anendırâc gazel-sera ve gazel-guy kelimelerinin zeylinde “şarkıcı kelimesinden kinaye” olarak açıklar ve Emir Mu’izzî’den tanık getirir:

Bülbül aşık olmasa böyle coşar mı?

Kumru aşık olmasa böyle figan eder mi?

Bahçe şimdi şahların meclisi gibi hazır

Orada bülbül gazel-gûy kumru ise medh edici

Gazel (terimsel anlamıyla) sufilerin nezdinde de genellikle müziğe bulanmıştı. Mevlana Rumî sema’ın başlangıcında bir gazel söyler ve sonra neyzenler de onu okurdu. Bazen şiirin sonunda ve ortasında mutribe gazelin bu vezin ve aheng ile çalınmasını okunmasını söylerdi:

Bu gazelin kalanını da ey zarif mutrip

Böyle say (böyle düşün)  ki benim arzum budur.


Önceki Sonraki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İptal Yorum gönder

keyboard_arrow_up